ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1308690
1371502

Νοικοκυρια

43
47

Δημοι

514878
536584

Κτιρια

1
1

Στοχος