ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

44194
1371502

Νοικοκυρια

46
47

Δημοι

352812
536584

Κτιρια

0
1

Στοχος