ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

392339
1371502

Νοικοκυρια

27
47

Δημοι

376828
536584

Κτιρια

1
1

Στοχος