ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1328483
1371502

Νοικοκυρια

33
47

Δημοι

282498
536584

Κτιρια

1
1

Στοχος